Palatul Regal din Bucuresti: maretie ascunsa la vedere

Plimbarea dintr-o zi poate deveni o neasteptata incursiune in trecutul stralucitor al neamului românesc, care a cunoscut atat invaziile devastatoare ale hoardelor cotropitoare in fata carora taranii opincari se aparau otravind fantanile si pustiind prin foc satele, dar si prin momente impresionante ale regalitatii, care au inaltat aceasta tara, aducand-o mai aproape de galeria civilizatiilor renumite ale Europei.

Palatul Regal domina impozant centrul Bucurestiului de aproape 100 de ani si asteapta sa fie descoperit de cei iesiti la plimbare prin piata Revolutiei, dezvaluind repere incontestabile si solide ale trecutului, fiind in acelasi timp o dovada a puterii interioare de regenerare a acestui neam.
Clădirea simbolizează centrul puterii monarhice in România și reprezintă principala reședință regală din București, folosită pentru găzduirea activităților oficiale ale Familiei Regale a României până la 24 august 1944, dată la care a fost bombardată și a rămas nelocuibilă până în momentul plecării Regelui Mihai în exilul său forțat. După abdicarea forțată din 1947 a regelui Mihai, Palatul găzduiește Muzeul National de Arta.

Pe locul actualului Palat Regal a fost, începând cu anul 1812, Casa Golescu, ridicată în stil neoclasic, cu un etaj și 25 de camere, un număr impresionant pentru o locuință în Bucureștii acelei epoci. În 1837, casa somptuoasă a stolnicului Dinicu Golescu devine Curtea Domnească, unde din 1859 până în 1866 a locuit domnitorul Principatelor Unite, Alexandru Ioan Cuza. Din luna mai 1866, casa devine locuința Regelui Carol I.

După incendiul petrecut în noaptea de 7/8 decembrie 1926, vechiul palat este demolat, iar Regele Ferdinand decide in 1936 reconstruirea lui. Sub domnia Regelui Carol al II-lea, planurile generale ale clădirii și decorarea s-au făcut prin efortul direct al Reginei Maria a României, care a condus îndeaproape echipa de arhitecți și constructori, gratie binecunoscutei pasiuni a acesteia  pentru amenajari interioare si design.

Regele Ferdinand

La 24 august 1944, a doua zi după ce Regele Mihai și colaboratorii săi au inlaturat guvernul condus de Mareșalul Ion Antonescu, Palatul a fost grav avariat de bombardamentul Luftwaffe, survenit ca represalii. După alungarea Regelui și instalarea completă a comunismului, în urma loviturii de stat de la 30 decembrie 1947, clădirea Palatului a fost reparată, elementele arhitecturale care aminteau de monarhie fiind înlăturate sau ascunse.

Din punct de vedere  arhitectural, prezența coloanei din mijloc de pe fațada corpului central este neobișnuită (tradițional, reședințele regale oferă un spațiu larg chiar în centrul fațadei, balconul unde Familia Regală apare, la evenimente, în fața publicului). Conform mărturiilor unor arhitecți care au studiat proiectul, coloana centrală a Palatului Regal din București este menită să simbolizeze Monarhia română, ca punct unificator al întregii națiuni, precum și stabilitatea Statului.

Principalele spații și elemente arhitectonice interioare ale Palatului sunt:

  • Sala Tronului, situată la etajul I
  • Sufrageria Regală, situată la parter
  • Holul de Onoare
  • Scara Voievozilor
  • Scara Invitaților

Pe poarta sudică a fațadei centrale, intrarea conduce într-un hol octogonal, decorat în stil neo-bizantin, de unde urcă Scara Invitaților. Pe poarta situată spre nord se intră în Holul Oficial, un mare hol pătrat, de unde Scara Voievozilor urcă spre Sala Tronului, la etajul I.
În aripa de nord, Palatul cuprinde și o mică sală de spectacole – cunoscută ca „Sala Mică a Palatului”, ulterior Sala „Auditorium” – menită pentru utilizare private, sala avand dotări pentru concerte si cinema.

Conform unei legende urbane, între Palatul Regal (probabil aripa sudică) și biserica Kretzulescu există un tunel subteran, menit accesului privat al Familiei Regale la serviciul divin, precum și ca ieșire de siguranță.

English translated text:

The one-day walk can become an unexpected foray into the bright past of the Romanian nation, which has known both the devastating invasions of the invading hordes in front of which the Romanian peasants defended themselves by poisoning fountains and destroying villages by fire, but also by impressive moments of royalty who elevated this country, bringing it closer to the gallery of Europe’s famous civilizations.

The Royal Palace building has dominated the center of Bucharest for almost 100 years and is waiting to be discovered by those who walk through Revolution Square, revealing solid landmarks of the past, while being a proof of the inner regenerative power of this nation.
The building symbolizes the center of monarchical power in Romania and is the main royal residence in Bucharest, used to host the official activities of the Royal Family of Romania until August 24, 1944, when it was bombed and remained uninhabitable until the forced departure of King Michael in exile. After the forced abdication of King Michael in 1947, the Palace houses the National Museum of Art.

The Old Royal Palace

On the site of the current Royal Palace was, since 1812, the Golescu House, built in neoclassical style, with one floor and 25 rooms, an impressive number for a house in Bucharest at that time. In 1837, the sumptuous house of the steward Dinicu Golescu became the Royal Court, where from 1859 to 1866 lived the ruler of the United Principalities, Alexandru Ioan Cuza. From May 1866 the house became the residence of King Carol I.

After the fire that broke out on the night of December 7/8, 1926, the old palace was demolished, and King Ferdinand decided in 1936 to rebuild it. Under the reign of King Carol II, the general plans of the building and the decoration were made through the direct effort of Queen Maria of Romania, who closely led the team of architects and builders, thanks to her well-known passion for interior design and design.

On August 24, 1944, the day after King Mihai and his collaborators removed the government led by Marshal Ion Antonescu, the Palace was severely damaged by the Luftwaffe bombing, which occurred in retaliation. After the ousting of the King and the complete installation of communism, following the coup d’état of December 30, 1947, the Palace building was repaired, the architectural elements reminiscent of the monarchy being removed or hidden.

From an architectural point of view, the presence of the middle column on the facade of the central body is unusual (traditionally, the royal residences offer a large space right in the center of the facade, the balcony where the Royal Family appears, at events, in front of the public). According to the testimonies of some architects who studied the project, the central column of the Royal Palace in Bucharest is meant to symbolize the Romanian Monarchy, as a unifying point of the entire nation, as well as the stability of the State.

The main spaces and interior architectural elements of the Palace are:

  • Throne Room, located on the first floor
  • The Royal Dining Room, located on the ground floor
  • Hall of Honor
  • Ladder of Voivodes
  • Guest Scale

On the southern gate of the central façade, the entrance leads to an octagonal hall, decorated in neo-Byzantine style, from where the Guest Stairs ascend. On the gate located to the north you enter the Official Hall, a large square hall, from where the Stairs of the Princes go up to the Throne Room, on the first floor.
In the north wing, the Palace also includes a small performance hall – known as the “Small Palace Hall”, later the “Auditorium” Hall – designed for private use, the hall has facilities for concerts and cinema.

According to an urban legend, between the Royal Palace (probably the south wing) and the Kretzulescu church there is an underground tunnel, meant for the private access of the Royal Family to the divine service, as well as a safety exit.

Photo credits: Wikimedia, personal archive Ruxandra Chiurtu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *